L' AJUNTAMENT avui: 500.000€ de Superàvit.

El 2015 és l’any de la consolidació econòmica i financera de l’Ajuntament. Per tercer any consecutiu, l’equip de govern tanca l’any amb una capacitat de finançament o superàvit de més de 500.000€ i amb un equilibri econòmic suficient per garantir els serveis municipals els propers anys.

Tots els valors financers i econòmics estan molt allunyats de la situació de suspensió de pagaments que l’Ajuntament va patir en el període 2008-2011. Alhora, hem aconseguit complir els objectius marcats per les diferents directives de Govern Central i de la Generalitat de Catalunya, com són les regles de l’estabilitat pressupostària, despesa i endeutament.  

 

PAGAMENT A PROVEÏDORS: 31,5 dies de termini

Per a nosaltres, ha estat una prioritat complir amb ells. Els nostres proveïdors també són motor de l’economia del poble i responsables d’un manteniment dels serveis públics sota criteris de qualitat. 

Mentre que l’any 2011 hi havia 1.680.000€ amb factures impagades d’ençà l’any 2007, ara la despesa corrent està normalitzada i paguem a 31,5 dies des de la data d’entrada al registre de l’Ajuntament de la factura corresponent. Complim, per tant, un requisit bàsic de la Llei d'Estabilitat Pressupostària.

 

PRESSUPOSTOS: UN 75% MÉS en ajuts socials

El pressupost municipal per aquest darrer any manté xifres similars als anys anteriors, és a dir, més de 8M€. Els diners es destinen fonamentalment a l’estructura de l’ajuntament (en un 27%) i en les actuacions municipals. Així, el 53% de la despesa o 4.545.354€ està destinada a assignar els recursos econòmics cap aquells programes, serveis i projectes que cobreixen els serveis bàsics de caràcter comunitari -com és enllumenat públic, gestió de residus i neteja viària...-, els serveis a les persones -Serveis Socials, Educació, Cultura, Esports i Joventut bàsicament- i la promoció econòmica del municipi -Tast Tiana, nou programa de dinamització comercial, emprenedoria...-.

Pel que fa a la classificació del pressupost per àrees de despesa, el capítol més important -el prioritari- és el que fa referència a l’Àrea de Serveis a les Persones, i especialment,  aquest darrer anys hem consignat un increment en ajuts socials - habitatge, pobresa energètica, aliments i altres- en més d’un 75% respecte l’any 2014.

Els socialistes també hem impulsat altres mesures pioneres a Tiana en matèria de generació d’ocupació i suport a les empreses locals.

 

 

TRANSPARÈNCIA: Retre comptes amb explicació pública i personal

Com volem que sàpigues com administrem els teus impostos i a què adrecem els ingressos de l’Ajuntament, des de 2011 fins a data actual, cada any i un cop tancat l’exercici econòmic, t’ho expliquem personalment i públicament. Així, et podem donar respostes clares i rigoroses.

 

MESURES de xoc: els serveis municipals SALVATS

El camí per arribar fins aquí no ha estat fàcil.

Les mesures de xoc aplicades a partir de 2012 s’han adreçat a 3 prioritats clares: Primer, evitar el tancament de qualsevol servei municipal. Segon, ajudar a pal·liar la crisi econòmica a qui més ho necessita. Tercer, Complir amb els principis d’estabilitat pressupostària per tal que altres administracions no “castiguessin” al nostre municipi amb retirades de subvencions, impossibilitat d’acollir-nos a préstecs bonificats, etc.

Avui tenim la garantia de la tranquil·litat. Fets i no paraules.

 

ENDEUTAMENT: 50% d’endeutament al 2015

Ens hem esforçat de valent per reduir cada any l’endeutament del nostre Ajuntament amb bancs i caixes.

Mentre l’any 2008 l’endeutament de va arribar a ser del 99%, a desembre de 2014 és del 58% i a maig de 2015 -amb el tancament del mandat- és del 50%. Al llarg d’aquesta legislatura hem estat capaços d’amortitzar 4M€ en 4 anys. Avui estem en un bon punt de partida per renegociar els préstecs pendents bàsicament fruits del rescat del demanial dels anys 2007-2009, un cop amortitzat el préstec de proveïdors per valor de 1.680.000€ al que ens varem haver d’acollir per fer front a la suspensió de pagaments.

 

INVERSIONS: Tot el que hem fet no ha costat diners als tianencs.

Des que els socialistes estem a l’alcaldia, les ajudes per a subvencions han augmentat considerablement. Això ha permès que es poguessin fer inversions importants sense augmentar l’endeutament públic: la connexió del Passeig de la Vilesa amb Isaac Albéniz, les diverses actuacions als barris a través del projecte "Tiana ets tu, moments per fer poble", la reordenació general de la zona dels horts, aparcament i carrer de Sant Cebrià, la urbanització inicial per a la pacificació del centre del poble... Tenim a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i a la Diputació de Barcelona al costat i la subvenció extraordinària per l'obertura de la carretera per un import de 269.000€ és un exemple representatiu.

Així mateix, altres inversions en la millora de la connectivitat com és el desplegament de la fibra òptica i l'establiment de la xarxa sense fils i wifi gratuït en diverses zones del poble, han anat a càrrec de les empreses proveïdores. Nosaltres ho hem impulsat. Elles ho han executat.

Podem afirmar amb orgull que hem aconseguit moltes inversions sense que hagin costat ni un euro als tianencs. Ara ja estem en situació d’invertir aproximadament 100.000€ dels recursos propis sense haver de recórrer a ingressos extraordinaris.

 

COMPROMISOS: UN IBI TAN BAIX COM al 0,41%

Per ajudar-te i, malgrat la davallada d’ingressos al nostre municipi, hem rebaixat el coeficient de l’IBI - del 0,55% l’any 2011 a 0,41 l’any 2015-, hem congelat les taxes de residus i escombraries i no hem augmentat l’impost de circulació. Les taxes i els preus públics no han sofert cap variació en els darrers anys, amb el mateix objectiu de garantir que les famílies no es vegin més afectades per la crisi.

Hem establert un sistema àgil de fraccionament per a pagar els impostos -especialment l'IBI i la plusvàlua- que et permeti major tranquil·litat en front els rebuts. T’acompanyem personalment a la Direcció General Tributària si escau o ens ho demanes.

 

SOLVÈNCIA: UN  romanent de 1.7M€

Tiana ja és un municipi solvent, amb capacitat per fer front als pagaments o els compromisos amb tercers amb total tranquil·litat i poder preveure obligacions futures. Mentre que l’any 2011 l’Ajuntament perdia 1.612€ diaris, les mesures de gestió, financeres, econòmiques i pressupostàries aplicades ja en el darrer trimestre d’aquell any han comportat que tots els exercicis els tanquem amb superàvit, amb previsions d’estalvi net superior als 500.000€ i amb un increment del romanent de Tresoreria de més de 1.7M€ anuals. Tots els pressupostos demostren el nostre rigor en la feina que fem.

 

PRINCIPIS: Realisme, rigorositat, diàleg, acords i concertació públic-privada.

Sempre fem pressupostos realistes amb una previsió rigorosa dels possibles ingressos respecte a les aportacions de l’Estat i de la Generalitat. No hem volgut mai consignar ingressos sense la seguretat que no els tindríem a la caixa.

Hem establert estrictes circuits administratius  per tal de controlar la despesa. No permetem que la situació econòmica de l’ajuntament es desviï i no gastem mai del què no disposem.

Tenim capacitat de negociació. Quan un contracte o una obligació amb tercers la considerem millorable per la hisenda municipal, la renegociem i sempre amb una estratègia de guanyar-guanyar per ambdues parts. Així la gestió de la piscina descoberta, l’assistència tècnica esportiva, el manteniment dels espais verds... són alguns dels exemples més evidents.

Defensem la concertació públic i privada perquè suposa un nou model de governança. Sense les empreses privades, molts dels actes als que ens hem habituat (l'encesa de l’arbre, commemoracions vàries,  suport puntual a les iniciatives de les entitats...) no serien possible. Cal asseure i arribar a acords. Nosaltres ho fem mitjançant el diàleg constant.

LA PREVISIÓ DEL DEUTE A 31 DE DESEMBRE DE 2015 ÉS DEL 46%. LA XIFRA QUE CONTEMPLA AQUESTA TAULA DE (50,23%)  ES CORRESPON A 8 DE MAIG DE 2015.

LA PREVISIÓ DEL DEUTE A 31 DE DESEMBRE DE 2015 ÉS DEL 46%. LA XIFRA QUE CONTEMPLA AQUESTA TAULA DE (50,23%)  ES CORRESPON A 8 DE MAIG DE 2015.

EVOLUCIÓ DEL DEUTE AJUNTAMENT DE TIANA 2009-2015